Socialtilsyn 2019

Samlet vurdering af kvaliteten i tilbuddet.

Abstinens-teamet er et privat ambulant misbrugsbehandlingstilbud, som er godkendt efter SUL §141.

Abstinens-teamet vurderes fortsat at være et meget velkvalificeret og veldrevet ambulant alkoholbehandlingstilbud, der primært arbejder ud fra en sundhedsfaglig profil, hvor såvel leder som medarbejdere har stor viden om og erfaring med målgruppen.

Det er socialtilsynets samlede vurdering, at tilbuddet arbejder med afsæt i en klar målgruppe; voksne i alderen 18-85 år med et problematisk forbrug af alkohol og som ønsker at blive ædru. Der er et klart formål med indsatsen i at hjælpe og støtte borgerne til at blive ædru og fri for abstinenssymptomer.

Selve afrusningen foregår i borgerens eget hjem og foretages af tilbuddets faglige koordinator eller af en af de konsulenter, der er ansat i tilbuddet og med tæt kontakt til tilbuddets leder, der er uddannet psykiater.

I tilbuddet er der opmærksomhed på, at en afrusning ikke kan stå alene, og borgerne orienteres om og støttes til formidling af kontakt til videre alkoholbehandling. Endvidere er der et tæt samarbejde med Halsnæs Alkoholambulatorium, hvilket er med til at sikre det høje faglige niveau.

Tilbuddet arbejder primært farmakologisk og ud fra en skadereducerende -, anerkendende -, kognitiv - og farmakologisk tilgang med motiverende samtale (MI) som metode, hvilket vurderes at være meget relevant for målgruppen. Derudover afprøver tilbuddet videokonsultationer, således at psykiateren i tilbuddet ikke nødvendigvis behøver at være tilstede fysisk.

Socialtilsynet vurderer, at borgerne i meget høj grad er inddraget i beslutninger vedrørende deres behandlingsforløb.

Det er socialtilsynets vurdering, at der er en meget høj grad af borgertilfredshed i tilbuddet. Af tilbuddets egne undersøgelser fremgår, at gennemførelsesprocenten er høj, ligesom brugertilfredshedsundersøgelsen vidner om stor tilfredshed med ydelsen, der leveres. Endelig beskriver borgere, socialtilsynet har interviewet i forbindelse med tilsynet, at medarbejderne og tilbudsleder opleves som yderst kompetente og anerkendende. Borgerne giver udtryk for, at der leveres en helhedsorienteret løsning med opstart af behandling samme dag, som borgeren henvender sig. Der er fra start fokus på hele borgerens situation, og der leveres støtte og opbakning gennem hele forløbet også i forhold til eventuel efterbehandling.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at medarbejderne i tilbuddet alle har en sundhedsfaglig uddannelsesmæssig baggrund og relevant erfaring indenfor området. De er alle ansat i andre instanser, der arbejder med samme målgruppe. Nogle af medarbejderne arbejder udelukkende som konsulenter i tilbuddet, men vil for læsevenligheden i denne rapport blive betegnet som "medarbejdere".